Μεταγραφή ελληνικών χαρακτήρων σε λατινικούς κατά ISO 843 (ΕΛΟΤ 743)

(Greek) Προσοχή: Για τη μεταγραφή χρησιμοποιείται η βιβλιοθήκη Ruby (Gem) greeklish_iso843. Αυτό σημαίνει ότι το κείμενο που γράφετε φτάνει στους διακομιστές της υπηρεσίας Fly.io που φιλοξενεί την παρούσα εφαρμογή. Μην χρησιμοποιείτε την παρούσα εφαρμογή με ευαίσθητο κείμενο που δεν θέλετε να φύγει από τη συσκευή σας.

Αν βρείτε κάποιο σφάλμα, παρακαλώ πραγματοποιήστε μια αναφορά.

Όροι χρήσης


(Αγγλικά) Warning: The Ruby library (Gem) greeklish_iso843 is used for the transliteration. This means that the text you are writing reaches the servers of the Fly.io service which hosts the current application. Do not use the current application with sensitive text that you don't want leaving your device.

If you find a bug, please create an issue.

Terms of use